ข่าวดังTPIPP คลอดหุ้นกู้วงเงิน 6 พันล้าน 2 ชุด ชูดอกเบี้ย 4.60% ขาย 11-17 ม.ค.66

ข่าวดัง  ข่าวดังวันนี้  สรุปข่าวดัง  ข่าวล่าสุด ข่าวประเด็นร้อนวันนี้  ข่าวด่วนออนไลน์  ข่าววันนี้  ข่าวดังในอดีต ข่าววันนี้สด   ข่าวดังชลบุรี   ข่าวดังข้ามเวลา ล่าสุด 2565   ข่าวดัง 2565  ข่าวดังล่าสุด  ข่าวดัง ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

ข่าวดัง  TPIPP คลอดหุ้นกู้วงเงิน 6 พันล้าน 2 ชุด ชูดอกเบี้ย 4.60% ขาย 11-17 ม.ค.66 TPIPP ข่าวดังวันนี้ เตรียมออกหุ้นกู้ 2 รุ่น วงเงิน 6 พันลบ. อาย 3 ปี 6 เดือน และ 5 ปี ชูดอกเบี้ยสูงสุด4.60% ชำระทุก 3 เดือน เสนอขายนักลงทุนทั่วไป-สถาบันระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค.66เพื่อนำเงินลุยขยายธุรกิจ-ปรับปรุงโรงไฟฟ้าบริษัท ที่พีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ข่าวดังชลบุรี 

ข่าวดัง 

ข่าวดังวันนี้

เสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาทสรุปข่าวดัง ได้แก่ ห้นกู้ชุดที่ 1จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000 ถ้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569มีอาย 3 ปี 6 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.15 ต่อปี๊ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยหุ้นกู้ชุดที่ 2จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000 ถ้านบาทข่าวดังข้ามเวลา ล่าสุด 2565

สรุปข่าวดัง

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 มีอาย 5 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี้ ชำระดอกเบี้ยทุก 3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ข่าวล่าสุด โดยเสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 11-13 และ 16-17 มกราคม พ.ศ. 2566สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ‘BB: แนวโน้มอันดับเครดิต ข่าวดัง 2565 “Positive” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมพ.ศ. 2565

ข่าวดัง 

ข่าวล่าสุด

โดยมีผู้จัดการกรจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับเสนอขายในกรณีทั่วป ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันข่าวประเด็นร้อนวันนี้ (รวมถึงผู้ลงทุนนรายใหญ่)ไได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย , บล.เอเซีย พลัส, บล.กรุงไทย เอ็กสปริง,บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล.โนมูระ พัฒนสิน, บล.ตาโอ(ประเทศไทย) ,ข่าวดังล่าสุด  บล.พาย, บล.เคจีไอ(ประเทศไทย), บล.ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย),

ข่าวประเด็นร้อนวันนี้

บล.ฟินันเซีย ไซรัส,บล.โกลเบล็ก, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)ข่าวดัง ภาษาอังกฤษ และ บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี ข่าวด่วนออนไลน์ (ประเทศไทย)ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถบัน และข่าววันนี้สด หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น คือธนาคารไทยธนชาตทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินไปลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทเพื่อปรับปรุงโรงไฟฟ้ TG7 จำนวน 1,014 ล้านบาท

ข่าวดัง 

ข่าวด่วนออนไลน์

ข่าววันนี้  ภายในปี66 ลงทุนในเครื่องจักรแลอุปกรณ์ของบริษัทเพื่อปรับปรุงโรงไฟฟ้ TG8 จำนวน 4,026 ล้านบาทภายในปี 68, ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทเพื่อปรับปรุง Boilers อื่นๆข่าวดังในอดีตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวน 699 ล้านบาท ภายในปี 66ข่าวดัง ภาษาอังกฤษ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในกิจการบริษัท จำนวน 261 ล้านบาท ภายในปี 66 ข่าวดัง

 

 

เครดิต kaohoon.com

 

ข่าวแนะนำ